top of page

Privacyverklaring

Fysiofit Molenhoek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zciaan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en alleen na uw toestemming.

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Fysiofit Molenhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiofit Molenhoek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiofit Molenhoek de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 

· Voornaam

· Tussenvoegsel

· Achternaam

· Uw Burgerservicenummer

· Nummer van uw identiteitsbewijs

· Uw verzekeringsgegevens

· Geslacht

· E-mailadres

· Telefoonnummer

· Gegevens betreffende uw gezondheid;

· De naam van uw zorgverzekeraar

· De naam van uw andere zorgverleners; huisarts, specialist

· Tijdstip van uw afspraak

Wij houden ons aan de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 met betrekking tot landelijke afspraken over rapportage naar uw huisarts.

Met de huisarts hebben we een aparte beveiligde mail-verbinding, genaamd zorgmail.

Mochten wij informatie verschaffen aan een arts of specialist waar wij geen zorgmail-verbinding mee hebben, dan geven wij u de brief op papier mee, of wij sturen het (met uw toestemming) naar uw e-mailadres. Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan QDNA. Dit bureau verzorgt het door de zorgverzekeraar verplichte klanttevredenheidsonderzoek. Zij hebben geen inzage in uw gezondheidsstatus.

 

Uw zorgverzekeraar heeft inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door ons gestelde diagnosecode. De zorgverzekeraar heeft geen inzage in de inhoud van het patiëntdossier. Ook kunnen zij audits uitvoeren.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiofit Molenhoek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Voor het bewaren van medische gegevens tenminste 15 jaar. Papieren documenten worden na deze tijd vernietigd. Behandeldossiers worden gewist.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, collega’s.

​Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiofit Molenhoek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, patiëntverslagen en/of gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Fit Molenhoek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

· Voornaam;

· Tussenvoegsel;

· Achternaam;

· Telefoonnummer;

· Emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fysiofit Molenhoek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als verwijzer, collega.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van

. het electronisch agenda en patiënt dossier (FysioRoadmap)
. de (financiële) administratie
. de vergoeding (zorgverzekeraar, via Vecozo)
. de PREMS (QDNA)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Fysiofit Molenhoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Alle personen die namens Fysiofit Molenhoek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

Wij maken via onze software leverancier back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Wij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

Rechten omtrent uw gegevens

​U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Heeft u vragen of klachten over dingen die betrekking hebben op uw privacy in de praktijk? Dan kunt u dat bespreken met uw fysiotherapeut.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

bottom of page